Znak towarowy

Logo Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej zostało zaprojektowane przez panią Agnieszkę Dajczak, w ramach projektu rewitalizacji. W momencie powołania spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp z o.o. prawa autorskie do logotypu posiadała Gmina Rewal. Nie dawało to jednak ochrony przed użyciem znaku przez nieuprawnione do tego osoby. Spółka NKW, zaraz po otrzymaniu od Gminy Rewal praw autorskich do logotypu złożyła odpowiednie dokumenty i wdrożyła procedurę prawną zastrzeżenia znaku towarowego.

26 września 2018 r.Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wpisał wzór do rejestru wzorów wspólnotowych pod nr RCD-005660735-0001. Oznacza to, że znak towarowy (logo) spółki będzie chroniony przed bezprawnym użyciem nie tylko w Polsce, ale również we wszystkich krajach Uniii Europejskiej przez okres najbliższych 10 lat.

Rejestracja znaku towarowego możliwa jest w kilku różnych trybach: w trybie krajowym - w Urzędzie Patentowym RP (UPRP), trybie europejskim - w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w trybie międzynarodowym - w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz na terytorium poszczególnych państw bezpośrednio w krajowych urzędach patentowych. Znakiem towarowym mogą być: słowo, slogan reklamowy, dźwięk, melodia, rysunek, kombinacja słów i elementów graficznych, kolory, hologramy, elementy wyróżniające adresów internetowych, postacie przestrzenne (3D), a także każde oznaczenie, które pozwoli odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. W przypadku Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej zastrzeżony został znak graficzny.

Znak towarowy to rękojmia właściwej identyfikacji towaru, czy usługi z producentem lub usługodawcą. Właściwe zabezpieczenie interesów prawnych do znaku towarowego daje możliwość korzystania z monopolu jego używania w obrocie gospodarczym. Pełni on również funkcję reklamową i gwarancyjną jakości oferowanych towarów lub usług, na które jest nakładany.

Zgodnie z przepisami, zawartymi w ustawie o prawie własności przemysłowej oraz ustawie dotyczącej zwalczania nieuczciwej konkurencji, posługiwanie się bez uprawnień (czyli licencji) cudzym znakiem towarowym stanowi naruszenie prawa. Uprawniony do znaku towarowego może wysunąć szereg roszczeń w stosunku do naruszającego jego prawa do logo.

Aby móc legalnie posługiwać się zastrzeżonym znakiem towarowym należy wystąpić z prośbą  do właściciela znaku towarowegoo o jego płatne lub bezpłatne udostępnienie, podając cel i mejsce jego wyeksponowania.