Wszelkie prawa zastrzeżone

Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. informuje, że procedura uzyskania rejestracji przez wzór wspólnotowy została pozytywnie zakończona. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wpisał wzór do rejestru wzorów wspólnotowych pod nr RCD-005660735-0001. Oznacza to, że znak towarowy (logo) spółki będzie chroniony przed bezprawnym użyciem nie tylko w Polsce, ale również we wszystkich krajach Uniii Europejskiej przez okres najbliższych 10 lat.

 

Rejestracja znaku towarowego możliwa jest w kilku różnych trybach: w trybie krajowym - w Urzędzie Patentowym RP (UPRP), trybie europejskim - w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w trybie międzynarodowym - w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz na terytorium poszczególnych państw bezpośrednio w krajowych urzędach patentowych.

Znakiem towarowym mogą być: słowo, slogan reklamowy, dźwięk, melodia, rysunek, kombinacja słów i elementów graficznych, kolory, hologramy, elementy wyróżniające adresów internetowych, postacie przestrzenne (3D), a także każde oznaczenie, które pozwoli odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. W przypadku Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej zastrzeżony został znak graficzny.

Obecne logo Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej zostało zaprojektowane przez panią Agnieszkę Dajczak, w ramach projektu rewitalizacji. W momencie powołania spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp z o.o. prawa autorskie do logotypu posiadała Gmina Rewal. Nie dawało to jednak ochrony przed użyciem znaku przez nieuprawnione do tego osoby. Spółka NKW, zaraz po otrzymaniu od Gminy Rewal praw autorskich do logotypu złożyła odpowiednie dokumenty i wdrożyła procedurę prawną zastrzeżenia znaku towarowego, aby w przyszłości uniknąć problemów z bezprawnym używaniem logo przez osoby lub firmy do tego nieupoważnione.

Znak towarowy to rękojmia właściwej identyfikacji towaru, czy usługi z producentem lub usługodawcą. Właściwe zabezpieczenie interesów prawnych do znaku towarowego daje możliwość korzystania z monopolu jego używania w obrocie gospodarczym. Pełni on również funkcję reklamową i gwarancyjną jakości oferowanych towarów lub usług, na które jest nakładany.