Konkurs plastyczny

Nadmorska Kolej Wąskotorowa ogłasza konkurs plastyczny z okazji Dnia Kolejarza pod tytułem "Nasza Ciuchcia". Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych, znajdujących się w miejscowościach, przez które wiedzie szlak Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii i i zabytkach naszego regionu oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozwijania wyobraźni i indywidualnych zdolności plastycznych.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III i IV-VIII. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z Nadmorską Koleją Wąskotorową. Prace powinny być wykonane w dowolnej technice (rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie, wylepianie itp.) na bloku technicznym lub rysunkowym, w formacie A4 lub A3. Prace powinny zostać zebrane i odpowiednio oznakowane przez nauczycieli, wyznaczonych przez dyrektorów szkół oraz dostarczone w formie zbiorczej, z podziałem na dwie kategorie wiekowe do siedziby Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. przy ul. Błonie 1w Gryficach, bądź do biura, znajdującego się w hali sportowej, przy ul. Szkolnej 1 w Rewalu.W konkursie nie będą oceniane prace zgłaszane indywidualnie.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac do konkursu upływa19 listopada 2018 r. o godz. 15:00. Prace oceniane będą prze komisję konkursową, złożoną z pracowników Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej oraz nauczycieli zajęć plastycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 23 listopada 2018 r., a wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.kolej. rewal.pl . Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nazwiska laureatów oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www. kolej.rewal.pl. Dodatkowo wyróżnione prace zostaną oprawione i wyeksponowane na wystawie pamiątek kolejowych w holu dworca kolejowego w Rewalu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i do zapoznania się z regulaminem.

W przypadku pytań, bądź wątpliwości, dotyczących zasad konkursu prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisując w tytule wiadomości KONKURS lub o kontakt telefoniczny pod nr 691 939 312.

 

Regulamin konkursu plastycznego „ Nasza Ciuchcia”

Organizator:

Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o.

Przedmiot konkursu:

Wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z Nadmorską Koleją Wąskotorową, techniką dowolną (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wylepianie itp.) na bloku technicznym lub rysunkowym, w formacie A4 lub A3.

Cele konkursu:

1. Popularyzacja wiedzy o historii i i zabytkach regionu.

2. Promocja miejsc i obiektów turystycznych, znajdujących się w najbliższej okolicy.

3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej.

4. Rozwijanie wyobraźni i indywidualnych zdolności plastycznych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z Gryfic, Paprotna, Karnic, Pobierowa, Rewala i Niechorza.

2. Prace plastyczne oceniane będą w dwóch kategoriach: - Kat. I-III – uczniowie klas I- III - Kat. IV-VIII – uczniowie klas IV- VIII

3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

4. Prace, zgłoszone do konkursu powinny być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie przez autora.

5. Prace, biorące udział w konkursie nie powinny być oceniane we wcześniejszych konkursach i nigdzie wcześniej publikowane.

6. Do konkursu nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Zgłoszenie do konkursu:

1. Prace konkursowe powinny być dostarczone do 19 listopada 2018 r., najpóźniej do godz. 15: 00 do:

- siedziby Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. przy ul. Błonie 1w Gryficach,

- lub do biura, znajdującego się w hali sportowej, przy ul. Szkolnej 1 w Rewalu.

Prace dostarczone po ww. terminie nie będą oceniane.

2. Każda praca powinna być oznakowana na odwrocie sygnaturą, zawierającą nazwę szkoły, kategorię wiekową oraz numer porządkowy, przyporządkowany do imienia i nazwiska autora pracy.

Przykładowe oznakowanie pracy: ZSP Niechorze/Kat.I-III/Nr12

3. Prace konkursowe powinny być zebrane i oznakowane przez nauczycieli, wyznaczonych przez dyrektorów szkół oraz dostarczone w formie zbiorczej, z podziałem na kategorie wiekowe, z osobnymi kopertami, zawierającymi listy, z nazwiskami uczestników konkursu oraz przypisanymi do nich numerami prac.

4. Do konkursu nie będą przyjmowane prace zgłaszane indywidualnie.

Kryteria oceny prac plastycznych:

1. Zgodność pracy z tematem konkursu.

2. Oryginalność i kreatywność: kompozycja, dobór barw, techniki wykonania.

3. Ogólne wrażenie artystyczne: estetyka i jakość wykończenia pracy.

4. Stopień trudności wykonania pracy.

Ocena prac:

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołane przez organizatorów.

2. Komisja Konkursowa składać się będzie z pracowników Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. , nauczycieli plastyki oraz osób związanych ze sztuką plastyczną.

3. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Nagrody:

1. W konkursie plastycznym nagradzane są pierwsze 3 miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.

2. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień i nagród, w przypadku wysokiego poziomu konkursu.

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Ogłoszenie wyników:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 23 listopada 2018 r.

2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej www.kolej.rewal.pl w Dniu Kolejarza, tj. 25 listopada 2018 r.

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 30 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej na dworcu kolejowym w Rewalu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

Postanowienia końcowe:

1. Prace, przekazane na konkurs nie będą odsyłane do uczestników i przechodzą na własność organizatora.

2. Laureaci konkursu zgadzają się na opublikowanie opisanych imieniem i nazwiskiem fotografii prac na stronach internetowych www.kolej.rewal. pl i www.rewal.pl oraz na wyeksponowanie opisanych imieniem i nazwiskiem prac na Wystawie Pamiątek Kolejowych, zorganizowanej przez organizatora konkursu na dworcu w Rewalu.

3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady, zawarte w niniejszym regulaminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu i do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.